Strona 1 z 1

dokumenty osób poświadczających

PostWysłany: 10 Maj 2012, 10:39
przez Sylwia Wojciechowska
Witam
Jakie dokumenty powinny przedstawić osoby poświadczające za osobę ,która dostała dotację? Chodzi mi głównie o przedsiębiorców prywatnych ale też osoby zatrudnione na umowę o pracę. Proszę o szczegółowe informacje.

Pozdrawiam,S.W.

Re: dokumenty osób poświadczających

PostWysłany: 15 Maj 2012, 08:33
przez admin
BENEFICJENCI, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ NA LIŚCIE RANKINGOWEJ WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA POWINNI ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIA DO ZABEZPIECZENIA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy Uczestnicy projektu, rekomendowani do dofinansowania, będą zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawidłowe zabezpieczenie umowy o przyznanie wsparcia finansowego zgodnie z aktualnym „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”: tj.
a). przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (umowa o pracę powinna obejmować co najmniej okres 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego),
b). przez Poręczyciela będącego emerytem kopii dokumentów poświadczających wysokość emerytury z trzech ostatnich miesięcy,
c). przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:
· kserokopii zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
· zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia)
· zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),
· kserokopii deklaracji PIT za ostatnie dwa lata, a w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopi sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrachunkowe zgodnie z ustawa o rachunkowości.

Poręczycielami, o których mowa w pkt. od a) do c) mogą być osoby fizyczne w wieku do 65 roku życia, niebędące współmałżonkiem Uczestnika projektu, osiągające dochody finansowe w wysokości nie niższej niż:
· 2.000,00 zł brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania nie przekraczającej 20.000,00 zł
· 2.500,00 zł brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania nie przekraczającej 30.000,00 zł.
· 3.000,00 zł brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania powyżej 30.000,00 zł.

W przypadku, gdy Uczestnik projektu czy Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela. W celu przygotowania zabezpieczenia do umowy należy dostarczyć kserokopie dowodów osobistych i akty zawarcia małżeństwa ww. osób.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia umowy przez dwóch Poręczycieli. Szczegółowe warunki zabezpieczenia w takich wypadkach określa Beneficjent po zgłoszeniu takiej sytuacji przez Beneficjenta Ostatecznego w Biurze Projektu przed terminem podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.